Výkonové parametry

Z pohledu úplného pojetí hodnocení teplovzdušného solárního kolektoru jsou výkonové parametry podstatnou skupinou s typickými měřitelnými či hodnotitelnými úrovněmi jednotlivých charakteristických vlastností tohoto produktu, když zjednodušený komplexní popis lze formulovat jako:

Skladba základních požadavků na výrobek

První skupina vlastností je vymezena skladbou základních požadavků na výrobek v podobě technických požadavků na výrobky, jejichž splnění je předpokladem jeho akceptovatelné dostatečné bezpečnosti (typickými jsou např. mechanická odolnost a stabilita konstrukčních parametrů,  požární bezpečnost a odolnost vůči vysokým teplotám,  odolnost proti vlivům prostředí,  bezpečnost provozu a přístupnost při užívání včetně regulovatelnosti, ochrana proti hluku, atd.)

Konstrukční uspořádání a užité materiály

Druhou skupinou vlastností jsou parametry mající konstantní úroveň, které jsou vymezeny konstrukčním uspořádáním a užitými materiály (typickými jsou např.  geometrické rozměry - celkové, ale i vztažná plocha kolektoru v podobě plochy absorbéru AA, plochy apertury Aa či vnitřní objem kolektoru, dále hmotnost,  instalační podmínky, popřípadě i fyzikální veličiny zjištěné experimentálním měřením a reprezentující např. výkonové dimenze konstrukčního řešení a použitelné pro výpočty energetické povahy a mající omezenou míru závislosti (typickým jsou např. hodnoty průtoků či teplot teplonosného média kolektorem a sloužící k výpočtům výkonových parametrů kolektoru).

Parametry výkonostní povahy

Třetí skupinu vlastností tvoří parametry výkonnostní povahy, nicméně s vysokou závislostí, tj. nepoužitelné v podobě konstanty, ale pouze v podobě relativní (jako křivka) a mezi typické patří zejména:

 • Účinnost solárního kolektoru ɳ - je definována v ustálených podmínkách jako poměr tepelného výkonu odváděného teplonosným médiem z kolektoru k příkonu zářivého toku slunečního záření dopadajícího na kolektor, nicméně je závislá na venkovních klimatických podmínkách (nejméně sluneční záření G, venkovní teplota te) a provozních podmínkách (střední teplota teplonosného média tm, vyhodnocuje se experimentální zkouškou jako křivka 2. řádu a graficky se zobrazuje v obecné závislosti na středním redukovaném teplotním spádu (tm-te)G-1 a musí být vždy uváděna společně s plochou kolektoru, k níž byla vztažena.
 • Tepelný výkon Qk - vyhodnocuje se zpravidla jako závislost na teplotním rozdílu (tm-te) při referenční hodnotě slunečního ozáření G=1000Wm-2 a je spíše použitelnějším než křivka účinnosti, protože je vyjádřena pro celý kolektor bez vlivu dimenze vztažné plochy (v alternativní podobě absorbér, apertura, obrysové rozměry), takto lze použít tento parametr, s úvahou konstantních teplot tm a te jako jmenovitý či optimální (peak), když pro výpočtové úvahy je takto použitelným jako „instalovaný“ a velmi přibližně jej lze stanovit v dimenzi 700W/m2 vztažné plochy (obvykle apertury kolektoru).
 • Modifikátor úhlu dopadu KƟ - ustálené podmínky slunečního záření jsou idealizovaným předpokladem a úhel dopadu slunečních paprsků na plochu kolektoru je obecně odlišný vlivem trajektorie slunce v průběhu kalendářního roku a dimenze podílu přímé a difuzní složky slunečního záření je závislostí hlavně na míře oblačnosti, a také křivka účinnosti, resp. výkonu solárního kolektoru pro komplexní charakterizaci výkonnostních parametrů nestačí a je nutno ji doplnit závislostí zjišťovanou experimentálně měřením a vyjadřující změnu účinnosti kolektoru s úhlem dopadu slunečního záření oproti kolmému úhlu dopadu.

Parametrem soustavy tvořené kolektorem a navazujícím vnitřním prostředím

Čtvrtá skupina vlastností je spíše parametrem soustavy tvořené kolektorem a navazujícím vnitřním prostředím prostoru a tvoří ji dimenze ovlivnění parametrů interního mikroklimatu prostoru účinky teplovzdušného solárního kolektoru — i tato skupina má mimořádně relativní povahu s určujícím vlivem rozměrových dimenzí, způsobů používání i konstrukčních vlastností budovy, když výkonnostní parametry jsou poté vymezeny účinky změn vnitřního prostředí (např. v míře změny relativní teploty v prostoru, relativní vlhkosti v prostoru, změny konstrukční objemové vlhkosti materiálů, míře změny skladby jednotlivých složek interního mikroklimatu s ohledem na míru intenzity provětrávání (průvzdušnosti) a je do jisté míry i variantní s úvahou skutečné podstaty použití výrobku v daném objektu.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.