Plošná konstrukce kolektoru

Teplovzdušný solární kolektor je ze své funkční podstaty zařízením v maximální míře pohlcujícím sluneční záření, které je v jeho vnitřním prostředí transformováno na tepelnou energii, která je s pomocí teplonosného média unášena k místu jeho spotřeby.

Plošná konstrukční koncepce patří k základním konstrukčním verzím řešení solárního kolektoru včetně typických výhod i nevýhod tohoto řešení a tvoří převažující konstrukce kolektorů, jejichž teplonosnou látkou je vzduch. Je tvořena několika deskovými rozhraními s typickými materiálovými vlastnostmi ve vztahu k samotnému principu transformace energií a je tvořena zejména těmito významnými rozhraními:

Čelní panel

Je základní průsvitnou částí kolektoru určenou primárně k přijímání slunečního záření s požadovanou základní vlastností vysoké propustnost světelného spektra slunečního záření, vyšších tepelně technických parametrů včetně hlukové odolnosti, snadná zpracovatelnost s vysokou mechanickou odolností i vůči vlivům prostředí a hlavně s druhotnou funkcí účinného odrazu dlouhovlnného tepelného pohybu do prostoru kolektoru na vnitřní straně.

Užitým materiálem je komůrkový polykarbonát s koextrudovanou UV ochrannou vrstvou uplatněnou na straně dopadajícího slunečního záření, který tvoří vrchní čelní venkovní vrstvu kolektoru volným vetknutím umožňující dilatační volnost v osazení spojovacího rámu.

Absorpční vrstva

Tvoří vnitřní vrstvu kolektoru s hlavním počátečním účinkem fototermického jevu na rozhraní změny „krátkovlnného“ světelného spektra slunečního záření na „dlouhovlnné“ spektrum tepelného záření, tedy je základním rozhraním pro energetickou konverzi s požadovanou základní vlastností maximální pohltivosti včetně druhotné funkce filtrační.

Její provedení je mimořádně variantním, v tomto případě je konstruována jako netkaná 100% polyesterová textilie s vyšší dotací aktivního uhlí, tedy i vyšší schopností pohltivosti pachů.

Zadní panel

Tvoří zadní plochu kolektoru s druhotným určením statického ztužujícího prvku kolektoru i k osazení vstupních a výstupních přírub pro přívod vzduchu do kolektoru (spodní část) a přenos vzduchu s vyšší teplotou a řízeným nuceným prouděním z kolektoru (horní část) do vnitřního prostředí budovy, ale velmi podstatnou je jeho primární funkce odrazové plocha pro dlouhovlnné tepelné záření emitující z absorpční vrstvy i „doplňkové funkce“ absorpční vrstva pro část spektra slunečního záření středovou vrstvou, požadovaná vlastnost je zejména vysoký parametr odrazivosti na vnitřní straně i mechanická tuhost.

Použitý materiál (s technologickým základem Al) plech s leštěným vnitřním povrchem. Významným parametrem funkční účinnosti je i vnitřní uspořádání jednotlivých vrstev ve vztahu k fyzikálním vlastnostem užitých materiálů i dynamice procesu šíření tepla ve vnitřním prostoru kolektoru.

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.