Výběr typických otázek a odpovědí

Nejčastější otázky o solárních kolektorech

Pro odpověď klikněte na otázku, která Vás zajímá...

Jak to vlastně pracuje?

… hodně zjednodušeně - vlivem přímého slunečního záření narůstá teplota venkovního vzduchu procházejícího vnitřním prostorem kolektoru, který je posléze vháněn do vymezeného vnitřního prostředí navazujícího prostoru a tento jednoduchý, dlouhodobě účinný, přirozený a hlavně nanejvýš úsporný proces je prováděn samovolně, ale nestacionárně (tj. s proměnlivou intenzitou samotného účinku) …

Jak to topí, chápu, ale jak to větrá?

… zvýšení dimenze větratelnosti je základní a typickou vlastností použití kolektoru a má poněkud více poloh, když základním předpokladem je přívod čerstvého vzduchu a přiměřený odvod objemu vzduchu z vnitřního prostoru i s jeho „škodlivinami“:

 

· v klidovém stavu (tj. nesvítí dostatečně slunce) každopádně větrá již samotným předpokladem existence otvoru (strojené netěsnosti) v obálce prostoru (obvodová konstrukce, na teplosměnné ploše), tj. zvýšením dimenze průvzdušnosti prostoru dané trvalým, samovolným a nestabilním procesem infiltrace/exfiltrace a v zásadě ve spíše mírně podtlakovém režimu prostoru (průměrně 4-10Pa);

 

· v aktivním stavu větrá na poněkud odlišném principu - přivádí venkovní vzduch s „energetickým bonusem vyšší teploty a spíše nízkou dopravní rychlostí“ do vnitřního prostředí navazujícího prostoru s vytlačujícím charakterem, tj. v odlišném režimu spíše povahy rovnotlaké až mírného přetlaku a účinkem tohoto stavu je také odvod vzduchu z vnitřního prostředí všemi strojenými i nahodilými netěsnostmi v plášťové konstrukci samotného prostoru …

Jak to může odvlhčovat a kde zůstává kondenzát?

… základem odvlhčovacího efektu je samotná změna cirkulace ve vnitřním prostředí s dotací venkovního vzduchu - ten je v převážné většině s nižší úrovní parametru relativní vlhkosti (pozor je funkcí teploty), tedy již samotná vyšší intenzita provětrávání objemu vzduchu ve vnitřním prostředí má zásadní vliv na jeho nižší relativní vlhkost, když s odvodem vnitřního vzduchu jsou odváděny také vodní páry obsažené ve vnitřním vzduchu. To se týká vnitřního klimatu.

Objemová vlhkost konstrukční povahy je známkou spíše ustálených defektních podmínek konstrukce (místa s vyšším tepelným tokem - tepelné mosty) a vnitřního prostředí (nízká míra kontinuální průvzdušnosti a větratelnosti) i v podobě následků tohoto stavu (vyšší objemová vlhkost konstrukcí, strukturální změny omítky či vnitřního zařízení, nestabilita vlhkostní bilance, plísně, zápachy, atd.). Změna míry vlhkosti konstrukční i v podobě změn následků je efektem dlouhodobé změny relativní vlhkosti samotného prostředí …

Kde to mohu použít?

… u jakékoli aplikace vázané na prostor, jehož parametry vnitřního prostředí (např. teplota, relativní vlhkost, intenzita výměny vzduchu či jeho cirkulace v uzavřeném prostoru) je žádoucí změnit, když zároveň nevadí dlouhodobá nestacionární povaha účinků kolektoru na toto vnitřní prostředí a konstrukční či dispoziční vlastnosti samotného prostoru jednak pro očekávaný efekt, ale i pro nevyloučitelný negativní efekt změny vnitřního prostředí na samotnou konstrukční skladbu prostoru …

Mohu to používat celoročně?

… na to není jednoznačná odpověď, vždy to záleží nejméně na povaze prostoru (objektu) z pohledu jeho použití, konstrukčního i dispozičního řešení, typu a míře očekávané změny v jeho vnitřním prostředí a technickým předpokladům samotné funkčnosti kolektoru dle klimatických podmínek (průměrná míra slunečního svitu, orientace dle namáhání větrem, atd.), orientace samotného objektu v prostoru (vůči trajektorii Slunce, zastínění, atd.) i úrovni technického řešení pro samotný vnitřní prostor.

Pro mnohé aplikace je typickým právě celoroční užití, pro jiné je spíše méně pravděpodobným, tady lze vždy doporučit zodpovědné posouzení všech výchozích poměrů ve fyzikálních a technických souvislostech …

Nejsem si jist, zda to mám použít?

… to je vždy dáno mírou věrohodnosti všech informací většinou fyzikální či technické povahy, které jsou k dané problematice aktuálně k dispozici k tomuto rozhodnutí, ale i schopností je posoudit ve všech souvislostech …

Je-li vaším cílem pouze zjistit „co to umí“, tak je celkem jedno co, jak a kde použijete - nějak to bude pravděpodobně fungovat.

Je-li vaším cílem vyšší míra efektivního použití kolektoru, potom se nejjednodušším řešením jeví použít nějakého z kontaktů na nás a v konečném efektu může být oplátkou technické řešení „ušité na míru“ s vysokou mírou profesionality a maximálním zohledněním technických souvislostí i vašich cílů, nanejvýš podpoření intuicí plynoucí ze statistické zkušenosti všech předchozích instalací …

Kam to mám umístit, když nemám žádnou vhodnou plochu s přímou jižní orientací?

… tady je namístě otázka, proč jižní orientace - sice z povahy samotné funkčnosti plyne jistá souvislost na jižní orientaci jako na směru s pravděpodobně maximální intenzitou použitelného přímého slunečního záření, ale rozhodně tak nelze paušalizovat všechna řešení. Podstatou základní úvahy o optimalizaci účinku přímého slunečního záření pro samotný záměr řešení je spíše míra přímého slunečního záření dopadajícího v optimálním úhlu dopadu (modifikátor úhlu dopadu) v závislosti na čase (i období) a požadovaný účinek pro dané vnitřní prostředí (ne vždy je primárním podíl na jeho vytápění) včetně polohy prostoru s upravovaným vnitřním prostředím vůči samotnému kolektoru …

Zkráceně - jižní orientace jsou obvyklým řešením, ale nikoli vždy nutným a okolnosti použití jsou zpravidla jedinečným výsledkem technického řešení celé soustavy kolektor - vnitřní prostředí.

Mám to dát raději na střechu či na svislou obvodovou konstrukci?

… obojí je možné a řešitelné, ale pro samotnou funkčnost nelze pominout několik podstatných fyzikálních či technických souvislostí hovořících spíše ve prospěch řešení na svislých obvodových stěnách:

 

· má-li fungovat kolektor ve prospěch vnitřního prostředí přirozeně bez dodatečných aktivních prvků (z pohledu podstaty šíření tepla, „komínového efektu“ i samotné cirkulace v prostoru) či vyústění v prostoru s upravenou směrovou charakteristikou, jeví se spíše vhodným umístění v nižších výškových úrovních prostoru a podporující spíše aplikaci na obvodové stěně;

· prostup obálkou prostoru (objektu) má své technické souvislosti u obvodové stěny (v detailech teplotní vazby), natož ve zpravidla sendvičové skladbě střešního pláště, kde řešení mají vyšší stupeň technické obtížnosti i rizika,

 

tedy existuje-li alternativa, doporučujeme řešení na svislé obvodové konstrukci.

Zvládnu instalaci sám?

… je spíše pravděpodobné, že ano a také k účelu svépomocné instalace jsou vytvářeny podmínky v podobě šablony kotvení a prostupu obálkou (je součástí kartonu obalu) i podrobného postupu instalace kolektoru na konstrukci i zapojení ovládacích prvků (je součástí návodu k použití a instalaci, který je dodáván s výrobkem). Vše s běžným nářadím, snad jen dimenze otvoru v plášťové konstrukci není úplně obvyklou.

Nicméně při absenci odvahy k instalaci, jsme připraveni zařízení nainstalovat a uvést do provozu.

Nezvýší se mně prašnost ve vnitřním prostředí?

… je-li používán venkovní vzduch jako hlavní nosné médium, je tato otázka naprosto namístě.

Proti vniknutí mechanických částic do prostoru samotného filtru je používán v předfiltrační úrovni filtr na vstupu venkovního vzduchu do kolektoru a v rámci vnitřního prostředí kolektoru má druhotný filtrační středová absorpční vrstva (základem obou je netkaná textilie), navíc nízké dopravní rychlosti probíhajících procesů ve vnitřním prostředí kolektoru, tedy i na výstupu z něj, významně omezují přenos mechanických části vzduchu.

Tedy přívod vzduchu do prostoru má povahu vícenásobně filtrovaného.

Rovněž vliv na prašnost ve vnitřním prostředí v důsledku vyšší či odlišné cirkulace je hodně málo pravděpodobným s ohledem na reálné dopravní rychlosti samotného teplonosného média.

Mohu kolektor instalovat i „naležato“?

… nepochybně ano, ale je třeba zároveň korektně přiznat, že bude funkční se spíše odlišnými parametry, než jsou optimální pro instalaci ve svislé poloze. Přednostně používejte instalaci ve svislé poloze.

Jaké jsou vlastně parametry kolektoru?

… jednotlivých kategorií vlastností je vlastně více (např. parametry předurčené základními požadavky na výrobek, konstrukčním uspořádáním či užitými materiály, atd.), nicméně charakteristickými jsou parametry výkonové a mezi tyto patří hlavně tepelný výkon a účinnost, okrajově také modifikátor úhlu dopadu. Zejména první dva jsou typickým a užívaným ukazatelem výkonnosti kolektoru, ale pouze jako nestacionární závislá proměnná veličina (tedy křivka) a nikoli jako konstanta (jak je mnohdy uváděno).

Konstantní hodnota může označovat spíše nějaký odhad maximálního (jmenovitého) s vysokou mírou nepřesnosti a určené spíše pro orientační dimenzi pro výpočty v rámci úvodních technických návrhů.

Velmi praktickým a účelným parametrem se jeví vlastnosti soustavy „kolektor - vnitřní prostředí“ a zpravidla vázané ke kubatuře prostoru a očekávanému účinku na vnitřní prostředí. Přiřazení „nějakého konstantního výkonu“ k „nějaké ploše“ se jeví spíše chybným a rozhodně nenahrazuje věcné technické řešení.

Má zařízení nějakou ochranu proti zápachu zvenku?

… filtrační rozhraní kolektoru jsou spíše koncipována k zachycení mechanických částic a jakkoli absorpční vrstva obsahuje také nemalé procento uhlíku nelze vyloučit, že pachové složky venkovního vzduchu se dostanou do vnitřního prostředí na kolektor navazujícího prostoru. Tedy stejně jako když bude otevřeno okno …

Jak se vlastně zapíná či vypíná?

… k dispozici je několik úrovní řízení - od jednoduchého manuálního ovládání (zap/vyp), které je součástí standardní dodávky, regulací na stanovenou teplotu vnitřního prostředí až po regulaci na stanovenou teplotu vnitřního prostředí s optimalizovaným průběhem výstupních parametrů kolektoru (proměnlivé otáčky ventilátoru dle modelu teplotních diferencí vnitřního prostředí kolektoru a navazujícího prostoru včetně zohledněním klimatických podmínek) …

Jak se dodává a přepravuje?

… kolektor je kompletně sestavený a připravený k instalaci včetně montážní sady, zvoleného systému ovládání a návodu k použití a instalaci. Vše důsledně zabaleno a chráněno proti mechanickým poškozením při přepravě kompaktním kartonovým obalem, který sloučí i jako montážní šablona pro rozložení otvorů a úchytů. Postačí opatrně rozbalit a v duchu jednotlivých instalačních kroků namontovat na předem vybrané místo …

Je nutná nějaká údržba?

… snad jen občasná vizuální kontrola celistvosti (zejména průsvitný panel z polykarbonátu) z důvodu jeho možného porušení nějakým vnějším zásahem, kontrola ukotvení kolektoru, možná odstranění nečistot z průsvitné vrstvy, jsou-li, určitě kontrola stavu filtrů v části předfiltrace na přívodu čerstvého vzduchu do kolektoru (vyfoukat, vyprat, vyklepat, atd.), jinak nic dalšího …

NOY s.r.o.
Výrobce a prodejce
teplovzdušných solárních kolektorů

Chrást, Benátská 308
mobil: +420 777 833 953
e-mail: vyroba-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz
e-mail: obchod-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.